Opracowywanie projektów graficz- nych znaków firm i produktów, systemów identyfikacji wizualnej, oznakowania architektonicznego, opakowań, materiałów reklamo- wych, wystawienniczych i innych elementów promocji i prezentacji.
Opracowywanie projektów stron internetowych firm, produktów i usług, prezentacji multimedial- nych oraz firmowych wewnętrz- nych systemów obiegu informa- cji, extranetu oraz nadzór nad ich wdrożeniem w ramach sieci kor- poracyjnych.
Opracowywanie nazw i sys- temów nazewnictwa spółek zależnych/firm/podwykona- wców, produktów, haseł, firmowych i promocyjnych, nazewnictwa akcji i kampa- nii promocyjnych oraz in- nych działań marketingo- wych.
Prowadzenie szkoleń oraz konsulting z dziedziny corporate identity, brand identity i merchandisingu.

Struga 2102-298 Warszawat: +4822 8687896fax: +4822 8687897e: hello@visualthinking.pl
www.visualthinking.pl